Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo išieškomos sumos

 

1 lentelė

Eilės Nr. Išieškotina suma Būtinos vykdymo išlaidos Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1. Iki 2,9 euro
12 eurų 8 eurai
2. Nuo 2,90 iki 14,48 euro 16 eurų 20 eurų
3. Nuo 14,48 iki 57,92 euro 20 eurų 40 eurų
4. Nuo 57,92 iki 289,62 euro 24 eurai 79,99 euro
5. Nuo 289,62 iki 579,24 euro 28 eurai 19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 79,99 euro
6. Nuo 579,24 iki 868,86 euro 32 eurai 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 110,06 euro
7. Nuo 868,86 iki 1158,48 euro 36 eurai 17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 156,39 euro
8. Nuo 1158,48 iki 1448,1 euro 40 eurų 16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196,94 euro
9. Nuo 1448,10 iki 2027,34 euro 48 eurai 15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 231,7 euro
10. Nuo 2027,34 iki 2606,58 euro 56 eurai 14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 304,1 euro
11. Nuo 2606,58 iki 3185,82 euro 63,99 euro 13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364,92 euro
12. Nuo 3185,82 iki 4344,30 euro 79,99 euro) 12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 414,16 euro
13. Nuo 4344,3 iki 8688,60 euro 99,99 euro 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 521,32 euro
14. Nuo 8688,6 iki 14481 euro 139,99 euro 8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 868,86 euro
15. Nuo 14481 euro iki 28962 eurų 239,98 euro 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1158,48 euro

16.

Nuo 28962 eurų 399,97 euro 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1737,72 euro
       

Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo vykdomojo dokumento kategorijos

 

2 lentelė

Eilės Nr. Vykdomojo dokumento kategorija Būtinos vykdymo išlaidos Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1. Dėl daiktų perdavimo išieškotojui 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus
2. Dėl vaiko perdavimo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
3. Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų 79,99 euro 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą
4. Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas 24 eurai 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą
5. Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo 12 eurų 10 procentų nuo išieškotos sumos
6. Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą
7. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) turtą
8. Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu 24 eurai 79,99 euro
9. Dėl turto konfiskavimo vykdymo 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą
10. Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė 40 eurų 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
11. Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo   24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes
12. Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo   12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui
13. Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje  24 eurai 24 eurai už vieną antstolio darbo valandą
       

Vykdymo išlaidų priklausomybė nuo vykdymo išlaidų rūšies

 

3 lentelė

Eilės Nr. Vykdymo išlaidų rūšys Vykdymo išlaidų įkainiai
1. A3 formato 1 lapo kopija 0,4 euro
2. A4 formato 1 lapo kopija 0,2 euro
3. Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas 1,20 euro
4. Raginimo įvykdyti sprendimą arba siūlymo sumokėti skolą parengimas
2 eurai
5. Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą) 1,2 euro už kiekvieną užklausą, nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo
6. Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas 2 eurai
7. Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimas
 2 eurai
8.

Patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

 2 eurai
9. Patvarkymo areštuoti lėšas parengimas  2 eurai
10. Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto apyrašą 24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą
11. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas 2 eurai
12. Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas 2 eurai
13. Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas 2 eurai
14.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

2 eurai
15.

Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas

2 eurai
16.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

2 eurai
17. Patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą parengimas
2 eurai
18. Išieškojimo negalimumo akto parengimas 2 eurai
19. Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

2 eurai

20. Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 0,4 euro už 1 kilometrą

21.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

12 eurų
22. Skelbimas internete apie varžytynes
2 eurai
23.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

4 eurai
24. Atlygis kuratoriui 79,99 euro vienai vykdomajai bylai
25. Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas 2 eurai
26. Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas 4 eurai
27.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai
28. Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas

1,2 euro

29. 

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

 12 eurų

 

Mūsų partneriai