Vykdymo proceso dalyviais yra išieškotojas ir skolininkas. Kiti asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. Būtent vykdymo proceso dalyviams įstatymų leidėjas suteikė teisę neapmokestinant žyminiu mokesčiu atlikti antstolio veiklos procesinę kontrolę ir taip įgyvendinti konstitucinę teisę į teisminę gynybą.

2003 m. sausio 1 dieną įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso VI dalies procesinės teisės normos nustatė pareigą tiek išieškotojui, tiek skolininkui aktyviai dalyvauti vykdymo procese ir padėti antstoliui sėkmingai įvykdyti vykdomąjį dokumentą.

Skolininkas:

Skolininkas yra asmuo, kuris privalo atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus arba susilaikyti nuo vykdomajame dokumente nurodytų veiksmų atlikimo.

Skolininkas turi teisę:

 • 1. dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus; 
 • 2. susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą; 
 • 3. gauti pažymas apie vykdymo eigą;
 • 4. ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
 • 5. apskųsti antstolio veiksmus;
 • 6. reikšti prašymus, nušalinimus;
 • 7. sudaryti taikos sutartis;
 • 8. kitas Civilinio proceso kodekse numatytas teises. 

Skolininkas privalo:

 • 1. nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus;
 • 2. antstoliui nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta, išskyrus CPK 660 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus; 
 • 3. kviečiamas atvykti pas antstolį;
 • 4. aktyviai domėtis vykdymo eiga; 
 • 5. nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui apie tai, kad būste, į kurį nukreipiamas išieškojimas, gyvena nepilnamečių vaikų;
 • 6. vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse jam numatytas pareigas.

 

Išieškotojas:

Išieškotojas yra asmuo, kurio naudai išduotas vykdomasis dokumentas.

Išieškotojas turi teisę:

 • 1. dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant priverstinio vykdymo veiksmus;
 • 2. susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga;
 • 3. gauti pažymas apie vykdymo eigą;
 • 4. sudaryti taikos sutartis;
 • 5. ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
 • 6. apskųsti antstolio veiksmus;
 • 7. reikšti prašymus, nušalinimus;
 • 8. atsisakyti išieškojimo;
 • 9. kitas Civilinio proceso kodekse numatytas teises;

Išieškotojas privalo:

 • 1. bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu;
 • 2. aktyviai domėtis vykdymo eiga;
 • 3. nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą;
 • 4. nedelsdamas raštu pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir nauja išieškotojo gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai išieškotojui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta; 
 • 5. vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse jam numatytas pareigas.
 

Mūsų partneriai